Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

  • AUTOLAND OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak siz değerli müşterilerimizin şirketimize ilettiği kişisel verilerin gizliliğini önemsiyor, bunları titizlikle muhafaza ediyoruz. Şirketimiz, sözleşmelerin kurulması amacıyla veya akdedilen sözleşmeler kapsamında sunmakta olduğu hizmetlerin ifasında kullanmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kişisel verilerinizi “veri sorumlusu” sıfatıyla işlemekte olup, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kanun çerçevesinde yürürlüğe konulan ilgili tüm yönetmelik ve sair yasal düzenlemeler çerçevesinde işbu bilgilendirmenin yapılması şirketimiz açısından yasal bir zorunluluk teşkil etmektedir.
  • Şirketimiz, faaliyet alanı çerçevesinde sahip olduğu web sitesi üzerinden ihale yoluyla motorlu kara nakil vasıtalarının satış işlemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik hizmetler sunmakta olup; bu kapsamda siz değerli müşterilerimizle akdedilen sözleşmenin ifasından kaynaklı sebeplerle, sözleşmeden doğan hakların tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla yahut şirketimizin meşru menfaatleri ve şirketimizin hukuki sorumluluklarının yerine getirilmesi için zaruri olması sebepleriyle 6698 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde şirketimizin web sitesine üye olarak motorlu kara nakil vasıtalarının satışıyla ilgilenen gerçek/tüzel kişilerin ve bu kurum ve şahısların personelleri ile herhangi bir şekilde hizmetlerimizden faydalandırdığı veya adına işlem yapması için yetkilendirdiği kişilerin, aldığı/verdiği hizmetin türüne göre kimlik bilgilerini tespit için kimlik, adres, imza beyannamesi ve diğer gerekli bilgileri; iletişimin sürdürülebilmesi için telefon, elektronik posta bilgileri ile diğer gerekli irtibat verilerini kişilerin kendisinden veya çalıştığı şirket aracılığı ile yahut her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecradan, ve yasal mercilerden temin ederek kaydetmek; elektronik ortamda veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak şekilde kayıt ve belge düzenlemek; bağlı bulunduğu ortaklarına, mevzuat ve diğer otoritelerce öngörülen nedenler çerçevesinde bilgi aktarmak, depolamak, raporlamak suretiyle işlemektedir.
  • Yukarıda belirtilen kurum/şirket/şahısların şirketimizden aldığı hizmetlere ilişkin finansal, dijital, iletişim vb. gibi kişisel veriler hukuk işlerine ilişkin hak ve yükümlülüklerin ifası amacıyla destek hizmetleri alınan kurum/şahıslar, şirketimiz sermayedarları ile bağlı grup şirketleri ve ortakları ve şirketimizin iş ortakları ile gerekli olan bilgi ve belgeler gerekli olan ölçüde ve her hâlükârda karşılıklı olarak gizlilik yükümlülüğünün üstlenildiği sözleşmeler kapsamında kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın öngördüğü esaslar kapsamında paylaşabilecektir.
  • Kişisel Verileriniz siz değerli müşterilerimizce sözleşmenin kurulması esnasında verilen bilgilerin işlenmesi yahut sözleşmenin devamı ve ifası sırasında iletilen bilgilerin işlenmesi suretiyle olabileceği gibi; genel müdürlüğümüz, web sitemiz, mobil uygulamalarımız veya çağrı merkezimiz, elektronik posta kanalları, KEP ve sair iletişim kanallarından sözlü, yazılı veya elektronik/dijital yöntemlerle de işlenebilir.
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesi uyarınca Şirketimize yazılı müracaatla; Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. Yasal düzenlemeler gereği bu başvurunuza verilecek cevapla ilgili olarak şirketimiz yasal sınırlar çerçevesinde başvurucuya ücret yansıtabilir. Bununla beraber; şirketimizin müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli sürelerle saklama yükümlülüğü vardır. Kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz ancak yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecektir. Ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz ve ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ile sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.